Pisna in grafična dediščina

Pisna in grafična dediščina na pergamentu in papirju hranjena v različnih javnih in zasebnih arhivih, knjižnicah, muzejih, galerijah. Na splošno so umetnostni spomeniki hranjeni v galerijah, umetnostno zgodovinski predmeti v muzejih, pisno dediščino pa hranijo knjižnice in arhivi. Med ustanovami so razlike predvsem glede na način obdelave, uporabe in predstavitve javnosti, saj arhivisti, bibliotekarji in kustosi premično in nepremično dediščino ločujejo predvsem po njeni vsebini, likovni govorici in z njo povezani namembnosti.

Konservatorji-restavratorji ne obravnavamo objektov po vsebini, zanimajo nas materiali in njihova obstojnost. Za konservatorsko-restavratorsko delo ni pomembno, ali objekt prihaja iz muzejske, knjižnične ali arhivske zbirke ustanove, podjetja ali posameznika, pomembni so narava materialov, iz katerih je izdelan, vrsta in stopnja poškodbe, pogostnost njegove uporabe ter njegova zgodovinska ali umetniška vrednost.

Glede načina hrambe dediščine je načeloma vseeno, v kateri javni ali zasebni zbirki je neko gradivo, pomembno je le, da so spoštovana ustrezna priporočila trajne hrambe, ki pa so za podobne materiale povsod enaka, ne glede na imetnika oz. skrbnika.

V arhivih, knjižnicah in muzejih najdemo veliko gradiva, ki je po vsebinski in materialni strani sorodno, a ga je v nekaterih primerih težko kategorizirati, ali je arhivsko, knjižnično ali muzejsko. Lep primer je fotografsko in kartografsko gradivo. Po drugi strani imamo še kategorijo likovnih del na papirju in pergamentu, ki načeloma spadajo v galerije ali t. i. umetnostne muzeje, so pa lahko del knjige ali arhivskega dokumenta, npr. iluminirane rokopisne knjige in listine, lesorezi v inkunabulah.[1]

Glavne zvrsti pisne in grafične dediščine:

Listine

Plemiška diploma na papirju, 1725, prepis po 1698, po K-R posegu, ev. št. 86/1, Arhiv Republike Slovenije, SI AS 1064/76. Foto: Dragica Kokalj

 

Rokopisne knjige
Srednjeveške rokopisne knjige

Pontifikal iz 14. Stoletja, med K-R posegom, CKR ev. št. 03/1, Nadškofijski arhiv Maribor. Foto: Dragica Kokalj

 

Urbarji

Urbar gospostva Brdo pri Kranju (1705–1718), po K-R posegu, po K-R posegu CKR ev. št.1/139, Arhiv Republike Slovenije AS 1074, Zbirka urbarjev, I/9u. Foto: Dragica Kokalj

 

Davčne in zemljiške knjige

Davčna knjiga po K-R posegu, CKR ev. št. 07/96, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota Škofja Loka, SI ZAL, Foto: Mateja Kotar

 

Matične knjige

Matična knjiga Repentabor, po K-R posegu CKR ev. št. 5/88, Župnijski urad Občine (Italija). Foto: Lucija Planinc

 

Albumi

Album s potovanj v Vzhodno Azijo, 1904-1917, po K-R posegu, CKR ev. št. 12/09, Pomorski muzej »Sergej Mašera Piran, inv. št. P3679. Foto: Lucija Planinc

 

Tiskane knjige
Inkunabule

Inkunabula Institutiones Clementi, tisk na pergamentu, ročno kolorirana iniciala, Mainz:Johann Fust in Peter Schöffer, 25. junij 1460, pred K-R posegom, CKR ev. št. 03/36, Mariborski škofijski arhiv. Foto: Dragica Kokalj

 

Tiskane knjige

Dalmatinova biblija 1584, po K-R posegu CKR ev. št. 09/84, Mestna knjižnica Kranj, Foto: Lucija Planinc

 

Časopisje

Časopisje iz časovna skrinjice, CKR ev. št. 17/58, Gimnazija Kranj. Foto: Jedert Vodopivec Tomažič

 

Zemljevidi

Zemljevid vojvodine Kranjske, Janez Dizma Florjančič, 1744, (med K-R posegom CKR ev. št. 11/26, Arhiv Republike Slovenije. Foto: CKR ARS

 

Načrti

Feri Novak, 1940: Načrt za Osnovno šolo I, v Murski Soboti, po K-R posegu CKR ev. st. 13/11. Osnovna Šola I Murska Sobota. Foto: Mateja Kotar

 

Risbe, skice, grafike, plakati
Risbe

Risba Karle Bulovec, pred posegom K-R posegom CKR ev. št. 02/70-83, Muzeji in Galerije Ljubljana. Foto: Lucija Planinc

 

Grafike

Servitska Piteta, 18. Stol. tisk na svili, med K-R posegom, ev. št. 08/93, Pokrajinski muzej Koper. Foto: Lucija Planinc

 

Plakati

Vabilo k slavnostnemu odkritju M. Vilharjevega spomenika v Postojni, 1906. (med k-r posegom, CKR ev. št.17/55, Notranjski muzej Postojna. inv. št. NMPo/ ZGO P 59, Zbirka letakov, plakatov in drugih drobnih tiskov. Foto: Nataša Petelin

 

Drobni tisk

Jedilniki v knjigi menijev, po K-R posegu CKR ev. št. 11-48, Mestni muzej Radovljica, inv. št. MM270, Donacija Alfred Polak. Foto: Lucija Planinc

 

Razglednice

Razglednice s potovanj v Vzhodno Azijo, 1904-1917, po K-R posegu, CKR ev. št. 12/09, Pomorski muzej »Sergej Mašera Piran, inv. št. P3679. Foto: Lucija Planinc

 

Fotografije

Del Afriške zbirke Františka Foita, pozitivi na steklu, pred K-R posegom, CKR ev. št. 11/61, Muzej Velenje. Foto: Lucija Planinc

 

Dr. Jedert Vodopivec Tomažič, Arhiv RS

Maj 2018

 

 

 

[1] Vodopivec Tomažič, Jedert: Arhivsko in knjižnično gradivo ter likovna dediščina na pergamentu in papirju, V: Vračanje izvirnih podob, Restavratorski posegi, ZVKD, Ljubljana, 2004, 171-210.