Spoštovani, prepošiljamo spodnje obvestilo o razpisu Podpora novim kariernim perspektivam v letih 2017-2021.

Lep pozdrav,

Društvo restavratorjev Slovenije

 

Objavljen je Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v letih 2017–2021«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitev na področju kulture. Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so v trenutku vključitve v projekt stare do vključno 29 let.

Namen javnega razpisa je pridobitev in krepitev sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti vključenih oseb ter dvig ključnih kompetenc, s čimer se povečujejo njihove zaposlitvene možnosti. Prijavitelji (upravičenci) so lahko javni zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin s področja umetnosti v Sloveniji. Med drugim so to prijavitelji, ki so v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda organizirani na način, da zaposlujejo kadre v umetniških ansamblih, in javni zavodi, ki v skladu s Sklepom o ustanovitvi izvajajo javno službo predstavljanja, produkcije, koprodukcije, organizacije in posredovanja kulturno-umetniškega programa na več področjih umetniške dejavnosti. Oseba, vključena v delovni proces institucije, bo pod strokovnim vodstvom mentorja opravljala naloge in pridobivala znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Vključitev posamezne osebe iz ciljne skupine v operacijo bo trajala najmanj dvanajst mesecev v obsegu zaposlitve za polni delovni čas, glede na potrebe upravičenca.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 13. 2. 2017 do 12. ure.

 

http://www.mk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7214/