O društvu

 

Za boljše uveljavljanje konservatorskih in restavratorskih pogledov pri varovanju kulturne dediščine je bilo leta 1993 ustanovljeno Društvo restavratorjev Slovenije – DRS. Da ne bi obstajalo več društev s podobnim imenom, se kasneje ob uveljavitvi poimenovanja konserviranje-restavriranje, nismo odločili za spremembo imena. DRS je prostovoljno stanovsko združenje poklicnih konservatorjev-restavratorjev, ki imajo ustrezno izobrazbo in priznan državni strokovni izpit za to področje. V društvo se združujemo zaradi uresničevanja razvoja, popularizacije in uveljavljanja konservatorske-restavratorske stroke in dejavnosti ob upoštevanju poklicne etike. Kot pridruženi člani lahko v društvu delujejo tudi drugi, ki zaradi svojih izobraževalnih, ljubiteljskih, komercialnih ali sorodnih poklicnih interesov podpirajo dejavnost in cilje društva in zato želijo sodelovati pri delu društva.

 

Cilji društva so:

 

  • združevanje konservatorjev-restavratorjev v interesu razvoja stroke in dejavnosti v Republiki Sloveniji;
  • popularizacija dejavnosti varstva naravne in kulturne dediščine;
  • strokovno izpopolnjevanje in pospeševanje izobraževanja;
  • pomoč zakonodajalcu in drugim pri reševanju strokovnih vprašanj;
  • razvoj konservatorske-restavratorske stroke;
  • pospeševanje interdisciplinarnega povezovanja za varstvo dediščine;
  • utrjevanje in širjenje poklicne etike med članstvom.

Organi društva so:

  • občni zbor, izvršni odbor, nadzorni odbor in arbitražna komisija.

 

Zgodovina društva